Kommunerna ansvarar för planeringen av bostadsförsörjningen

Kommunerna ansvarar för planeringen av bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa bostadsbeståndet till medborgarnas behov. Behov och förutsättningar förändras. Förändringen kan vara att befolkningen ökar eller minskar men det kan även bestå i att den demografiska sammansättningen ändras.

Det nationella målet är "att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas."

Den kommunala verksamheten ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Det kommer av det grundläggande målet för offentlig verksamhet enligt regeringsformen. Av 1 kap § 2 andra stycket regeringsformen följer bland annat "Att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten"

Regionala perspektivet i bostadsförsörjningen av stor vikt

Ett mellankommunalt och regionalt perspektiv i arbetet med bostadsförsörjningen är en viktig förutsättning för att främja fungerande bostadsmarknader och näringslivets utveckling. Avsikten är att kommunerna tar hänsyn till bostadsbehovet utifrån ett mellankommunalt och regionalt perspektiv.

Länsstyrelsen Skåne följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet.

Här hittar du information om bostadsmarknaden

På undersidorna i vänstermenyn hittar du bland annat information om årets bostadsmarknadsanalys samt arbetet med att underlätta för svagare grupper på bostadsmarknaden.