Vad kan Länsstyrelsen hjälpa till med i en samfällighetsförening?

Vi kan fatta beslut i ärenden som avser:

 • Förordnande av syssloman (syssloman är en person som bistår föreningen med juridisk och ekonomisk hjälp).
 • Besluta om arvode till syssloman.
 • Förordnande att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna.
 • Utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen.
 • Utlysa föreningsstämma.
 • Medverka vid upplösning av föreningen.

(Lagen om förvaltning av samfälligheter 1973:1150)

Hur går det till?

Om ni vill att Länsstyrelsen ska hjälpa er enligt ovan, vänligen skicka en in ansökan till Länsstyrelsen Skåne, Förvaltningsjuridiska enheten, 291 86 Kristianstad eller till skane@lansstyrelsen.se. Vilket underlag som ska bifogas till ansökan framgår nedan.

I vilka fall utser Länsstyrelse en syssloman?

Länsstyrelsen kan förordna en syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför på grund av att en styrelseledamots uppdrag har upphört eller att styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak. Länsstyrelsen kan även förordna syssloman i de fall samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. I dessa fall får sysslomannen ensamt ansvara för föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. En sysslomans förordnande gäller till dess att det åter finns en beslutsför styrelse.

Vem betalar arvode till en utsedd syssloman?

Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att Länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Vilka handlingar krävs?

Till ansökan om förordnande av syssloman ska bifogas:

 • Redogörelse för varför syssloman behövs.
 • Förslag på syssloman samt kontaktuppgifter till denne. Om förslag saknas utser Länsstyrelsen en syssloman.
 • Kontaktuppgifter till eventuell befintlig styrelse.
 • Bestyrkt kopia av föreningens stadgar.
 • Kopia av protokoll från senaste årsmötet samt senaste konstituerande mötet.
 • Utdrag ur Lantmäteriets register (Registerutdrag) avseende föreningen, vilket kan beställas från sfr@lm.se.
 • Kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. 

Vad kan vi som medlemmar göra om vi anser att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som sägs i stadgarna?

Länsstyrelsen kan besluta att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna om det finns skäl till det. Ett sådant beslut har samma verkan som en stadgeändring.

Kan någon annan förutom stämman utse styrelseledamöter?

Om det finns synnerliga skäl kan Länsstyrelsen utse en eller flera ledamöter till styrelsen i föreningsstämmans ställe. I de fall det inte går att träffa en överenskommelse om arvode till denna ledamot beslutar Länsstyrelsen nivån på arvodet.

Vad kan vi medlemmar göra om styrelsen inte kallar till föreningsstämma?

På anmälan av medlem ska Länsstyrelsen utlysa föreningsstämma om styrelsen inte har kallat till ordinarie föreningsstämma enligt föreningens stadgar.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar (eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna) begär en extra föreningsstämma (samt anger vilka ärenden som ska behandlas), ska styrelsen kalla till sådan stämma inom en vecka och hållas så snart det är möjligt. I de fall detta inte sker kan en medlem anmäla det till Länsstyrelsen som utlyser en stämma.     

Vilka handlingar krävs och hur lång är handläggningstiden när Länsstyrelsen ska kalla till föreningsstämma?

Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas:

 • Redogörelse för när ordinarie stämma senast hölls samt för kontakterna med styrelsen /en redogörelse för vad som har hänt
 • Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna
 • Bestyrkt kopia av föreningens stadgar.
 • Kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser
 • Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress där föreningsstämman ska hållas. För att beakta Länsstyrelsens handläggningstid (inklusive tid för eventuellt överklagande), bör minst fyra veckor läggas till den kallelsetid som anges i föreningens stadgar.
 • Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem ska det av ansökan framgå om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna. Om Länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar Länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot.
 • Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.
 • Vilka frågor som ska tas upp på stämman (förslag på kallelse)

Till ansökan om kallelse till extra föreningsstämma ska utöver vad som angetts ovan även bifogas:

 • Handling som visar att minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna hos styrelsen har begärt att extra stämma ska hållas samt vilka ärenden som skulle behandlas vid extra stämman.

Kan en samfällighetsförening upplösas?

Ja. En samfällighetsförening ska upplösas om medlemmarna är ense om det och länsstyrelsen medger det. Upplösningen innebär att det blir delägarförvaltning av samfälligheten istället. Föreningen får inte upplösas förrän alla skulder har betalats eller de medel som fordras för betalningen har nedsatts hos Länsstyrelsen.

En samfällighetsförening ska även upplösas när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. För att samfälligheten helt ska upphöra att bestå krävs att det utförs en omförrätning av Lantmäterimyndigheten. Bestämmelser om rätt för lantmäterimyndigheten att förordna om upplösning av en samfällighetsförening finns i anläggningslagen (1973:1149). För mer information om upplösning i sådana fall kan ni kontakta lantmäterimyndigheten.

Exempel: En vägsamfällighetsförening kan upplösas om kommunen - på grund av att stadsbebyggelsen breder ut sig - tar över ansvaret för en vägsträcka som samfällighetsföreningen tidigare har haft ansvar för.

Finns det någonannan myndighet eller organisation som sysslar med frågor om samfällighetsföreningar?

Lantmäterimyndigheten i länet är registreringsmyndighet för samfällighetsföreningar. De prövar också ändring av förrättningsutlåtande om exempelvis gemensamhetsanläggningar eller deltagande fastigheter.  Lantmäterimyndighetens webbplats

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar överklaganden av beslut som fattats vid föreningsstämma.

REV= Riksförbundet Enskilda Vägar är en stödförening för samfällighetsföreningars styrelser.

Riksförbundet Enskilda Vägars webbplats

Villaägarnas Riksförbunds webbplats

För mer information om samfällighetsföreningar, se aktuell lagtext hos Riksdagen, under Lagar och dokument - Lagar - Svensk författningssamling - (SFS) lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Sveriges riksdags webbplats

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.