Vad kan Länsstyrelsen hjälpa till med i en samfällighetsförening?

Vi kan fatta beslut i ärenden som avser:

1. Förordnande av syssloman (syssloman är en person som bistår föreningen med juridisk och ekonomisk hjälp).

2. Besluta om arvode till syssloman.

3. Förordnande att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna.

4. Utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen.

5. Utlysa föreningsstämma.

6. Medverka vid upplösning av föreningen.

(Lagen om förvaltning av samfälligheter 1973:1150)

Hur går det till?

Om ni vill att vi ska hjälpa er enligt ovan, vänligen skicka en in ansökan till Länsstyrelsen Skåne, Förvaltningsjuridiska enheten, 291 86 Kristianstad.

I vilka fall utser Länsstyrelse en syssloman?

Länsstyrelsen kan förordna en syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför på grund av att en styrelseledamots uppdrag har upphört eller att styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak. Länsstyrelsen kan även förordna syssloman i de fall samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. I dessa fall får sysslomannen ensamt ansvara för föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. En sysslomans förordnande gäller till dess att det åter finns en beslutsför styrelse.

Vem betalar arvode till en utsedd syssloman?

Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att Länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Vad kan vi som medlemmar göra om vi anser att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som sägs i stadgarna?

Länsstyrelsen kan besluta att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna om det finns skäl till det. Ett sådant belsut har samma verkan som en stadgeändring.

Kan någon annan förutom stämman utse styrelseledamöter?

Om det finns synnerliga skäl kan Länsstyrelsen utse en eller flera ledamöter till styrelsen i föreningsstämmans ställe. I de fall det inte går att träffa en överenskommelse om arvode till denna ledamot beslutar Länsstyrelsen nivån på arvodet.

Vad kan vi medlemmar göra om styrelsen inte kallar till föreningsstämma?

På anmälan av medlem ska Länsstyrelsen utlysa föreningsstämma om styrelsen inte har kallat till ordinarie föreningsstämma enligt föreningens stadgar. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar (eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna) begär en extra föreningsstämma (samt anger vilka ärenden som ska behandlas), ska styrelsen kalla till sådan stämma inom en vecka och hållas så snart det är möjligt. I de fall detta inte sker kan en medlem anmäla det till Länsstyrelsen som utlyser en stämma.     

Vilka handlingar krävs och hur lång är handläggningstiden när Länsstyrelsen ska kalla till föreningsstämma?

Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas:

• Bestyrkta kopior av förenings stadgar.

• Handling som visar att föreningen begär stöd i att utlysa föreningsstämma av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.

• Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress för föreningsstämman. För att beakta Länsstyrelsens handläggningstid (inklusive tid för eventuellt överklagande), bör minst fyra veckor läggas till den kallelse tid som anges i förenings stadgar.

• Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem krävs kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Om Länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar Länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot. Om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna önskas endast uppgift om antalet medlemmar.

• Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.

Kan en samfällighetsförening upplösas?

Ja, när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. En förutsättning är att medlemmarna ska vara ense om upplösningen och att Länsstyrelsen medger det. Föreningen får inte upplösas förrän alla skulder har betalats eller att de medel som fordras inkommit till Länsstyrelsen.

Exempel: En vägsamfällighetsförening kan upplösas om kommunen - på grund av att stadsbebyggelsen breder ut sig - tar över ansvaret för en vägsträcka som samfällighetsföreningen tidigare har haft ansvar för.

Finns det någonannan myndighet eller organisation som sysslar med frågor om samfällighetsföreningar?

Ja, Lantmäterimyndigheten i länet är registreringsmyndighet för samfällighetsföreningar, se www.lantmateriet.se. De prövar också ändring av förrättningsutlåtande om exempelvis gemensamhetsanläggningar eller deltagande fastigheter.

REV= Riksförbundet Enskilda Vägar är en stödförening för samfällighetsföreningars styrelser, se www.revriks.se

Villaägarnas Riksförbund, se www.villaagarna.se/samfalligheter

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar överklaganden av beslut som fattats vid föreningsstämma.

För mer information om samfällighetsföreningar, se aktuell lagtext på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se i Svensk författningssamling (SFS)lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.