Frågor och svar om fornlämningar

Hur vet jag om det finns fornlämningar på min fastighet?

Sök i fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök eller kontakta Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet via brev eller via mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning.

Jag har fornlämningar på min fastighet. Hur får jag reda på vad det är?

Det går att söka i fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök.  Kontakta därefter Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet via brev eller mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning.

Jag ska göra en tillbyggnad och exploatera ett markområde där fornlämningar berörs. Vad ska jag göra?

Om fornlämningar berörs av ett arbetsföretag eller en exploatering krävs det alltid tillstånd från Länsstyrelsen Skåne i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Ansökan om tillstånd ska i god tid skickas in till Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet via brev eller via mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning, den planerade tillbyggnaden och markområdet som ska exploateras. 

Blankett för ansökan om tillstånd finns här.

Jag ska stycka av och exploatera ett markområde. Hur får jag reda på om fornlämningar berörs?

Vid avstyckningar och vid exploateringar av markområden är man alltid skyldig att ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras. Kontakta Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet i god tid via brev eller via mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning och markområdet, som skall avstyckas och exploateras. 

Blankett finns här

Det ligger fornlämningar i närheten av min planerade tillbyggnad eller exploatering.Vad ska jag göra?

Vid uppförande av byggnader, tillbyggnader eller vid andra arbetsföretag, där fornlämningar kan komma att beröras, är man alltid skyldig att i god tid samråda med Länsstyrelsen Skåne. 

Arbetet kan dessutom kräva tillstånd i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen. Kontakta därför Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöenhet i god tid via brev eller via mail. Ange fastighetens beteckning. Skicka med en karta och markera fastighetens utbredning, den planerade tillbyggnaden och markområdet, som ska exploateras.

Blankett för ansökan om tillstånd eller samråd

Blanketten för att samråda med eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen Skåne?

Blankett för samråd eller tillstånd.

Metallsökare / Metalldetektor

För att få använda metallsökare krävs det tillstånd från Länsstyrelsen Skåne.

Blankett om ansökan om metallsökare finns här

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 

Vad händer med mitt ärende?

Samråd och tillstånd enligt
2 kap. kulturmiljölagen

 

Handläggningstider           

Samråd och tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen
1 - 4 veckor

Vid anbudsförfarande
6 - 10 veckor