Skogsbruk och fornlämningar

Ska du genomföra en skogsbruksåtgärd inom eller i närheten av en fornlämning som innebär att marken påverkas? Då måste du ha ett särskilt tillstånd som ger dig rätt att utföra åtgärden.

Alla fornlämningar är skyddade genom kulturmiljölagen och det är Länsstyrelsen som och utfärdar tillstånd och svarar på frågor om fornlämningar. Detta gäller även vid skogsbruksåtgärder.

I de fall du anmäler en åtgärd till Skogsstyrelsen så sker en kontroll om någon fornlämning berörs. Om så är fallet får Länsstyrelsen en kopia av din ansökan och öppnar ett eget ärende. Du behöver då bara invänta Länsstyrelsen beslut. Det gäller till exempel anmälan om föryngringsavverkning.

När behöver du tillstånd?

Här är några exempel på skogsbruksåtgärder som inom och vid fornlämningar kräver särskilt tillstånd/samråd med Länsstyrelsen.

- markberedning

 - plantering

 - stubbrytning

 - askåterföring

 - skyddsdikning

 - anläggande av skogsbilväg

 - breddning av befintlig skogsbilväg

Länsstyrelsen har som mål att du ska få svara inom sex veckor om du söker tillstånd som rör fornlämningar och skogsbruk.

När behöver du inte tillstånd?

Om du t.ex ska röja, gallra eller slutavverka inom eller i närheten av en fornlämning krävs inte tillstånd från Länsstyrelsen gällande fornlämningar. Arbetet får dock inte orsaka några skador på fornlämningen. Är du osäker – titta i de olika råden och tipsen till höger eller kontakta Länsstyrelsen.

Hitta fornlämningarna – på nätet och i skogen

Du kan själv ta reda på om det finns fornlämningar på din fastighet. Informationen finns i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister Fornsök och på Skogsstyrelsens webbplats Skogens pärlor. Har du svårt att hitta fornlämningen i fält kan du kontakta Länsstyrelsen för hjälp. Påträffar du en fornlämning som inte finns med i fornminnesregistret så ska du anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ser då till att fornlämningen förs in i fornminnesregistret. Tänk på att alla fornlämningar har samma lagskydd, oavsett om de finns med i fornminnesregistret eller inte.

Råd och tips

Till höger under "Mer information" ser du länkar till webbsidor hos andra organisationer med råd kring hur du kan arbeta i skogen utan att forn- eller kulturlämningar kommer till skada.