Planera för fornlämningar

Kulturmiljölagen är en bevarandelag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att fornlämningar ska bevaras. Alla åtgärder som berör fornlämningar eller andra lämningar från senare tid ska därför planeras och utföras på ett sådant sätt att lämningarna inte påverkas eller påverkas så lite som möjligt. Ibland är det dock omöjligt att inte skada en fornlämning. Länsstyrelsen kan då ge ett tillstånd ingrepp i fornlämningen, men bara om ”fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse” som lagen är formulerad. Som villkor för tillståndet kan Länsstyrelsen kräva att en arkeologisk undersökning genomförs eller att åtgärdera utförs på ett visst sätt för minimera påverkan på fornlämningen.

Planera och samråd med Länsstyrelsen

Om du planerar en åtgärd eller en exploatering som innebär markarbeten ska du i god tid ta reda på om det finns fornlämningar i området. Om fornlämningar berörs måste du först samråda med Länsstyrelsen då arbetena kan kräva tillstånd enligt kulturmiljölagen. Tänk på att göra detta så tidigt i planeringen som möjligt - det finns då större möjligheter att vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter.

Fornsök

Informationen om kända fornlämningar finns i Fornsök. Fornsök tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet och innehåller den information som tidigare kallades fornminnesregistret. Tänk på att Fornsök är ett planeringsverktyg med uppgifter om alla kända fornlämningar som framkommit under fornminnesinventeringen. Inventeringen har genomförts med olika intensitet och ambitionsnivå i olika delar av landet och även inom olika delar av ett län. Därför är registret långt ifrån komplett och varierar i kvalitet. Påträffar du en fornlämning som inte finns med i fornminnesregistret så ska du anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ser då till att fornlämningen förs in i Fornsök.

Fornlämningsområde

Det är inte bara fornlämningen som är skyddad utan även markområdet omkring fornlämningen. Detta markområde omkring en fornlämning kallas fornlämningsområde. Fornlämningsområdets storlek beror bland annat på vilken typ av fornlämning det rör sig om och hur fornlämningen förhåller sig till topografin och omgivande fornlämningar. En tumregel är att om åtgärden planeras inom ett fornlämningsrikt område eller närmare än 75 meter från en känd fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas.

Arkeologisk utredning

Vid större exploateringar kan Länsstyrelsen även besluta om arkeologisk utredning, för att fastställa om det finns fornlämningar som ännu inte är kända inom ett arbetsområde. Behovet av utredning eller av andra arkeologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med planläggning inför exploateringen. Mer information om arkeologiska utredningar och undersökningar finns i vänstermenyn under "Arkeolgiska utredningar och undersökningar".

Kontakta oss

 Ärendefördelning.pdf

Mats Mogren, 010-224 14 93

Marie Olsson, 010-224 15 51

Rickard Lindberg, 010-224 16 83

Ulla Wolfe, 010-224 16 00

Anders Rosendahl, 010-224 1471

Sven Nerius, 010-224 15 04

 

Skicka er digitala ansökan till:

skane@lansstyrelsen.se

 

 Blanketter