Metallsökare - tillstånd söker du här!


Inom Sveriges gränser är det inte tillåtet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Vad står det i kulturmiljölagen?

Det är viktigt att skydda våra fornlämningar mot plundring. Därför är det i Sverige förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får endast ge tillstånd för verksamhet där någon avser att söka efter annat än fornfynd eller för verksamhet som ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna. Tillstånd för att använda metallsökaren som hobby ges enbart för begränsade områden och aldrig på eller i anslutning till fornlämningar eller i områden där sannolikheten är stor att fornfynd kan påträffas. Att gräva i marken kräver tillstånd från markägaren. Om du följer länken nedan finns mer information om lagen och om tillstånd för att använda metallsökare

Riksantikvarieämbetet: Frågor och svar om metallsökare

 

Hur gör jag för att söka tillstånd?

Det första du ska göra är att fylla i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda metallsökare.

 Tillståndsblanketten för metallsökare finns här

För att ansökan ska betraktas som komplett ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta.

1. Kontakt- och identitetsuppgifter.

2. Området för avsökning ska anges.

3. Kontaktuppgifter till fastighetsägaren.

4. Samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

3. Syftet med avsökningen ska anges.

4. Önskad period för avsökning ska anges. I normalfall ges tillstånd för maximalt två år.

5. Till ansökan ska bifogas en karta som tydligt visar det område ansökan avser.  

Ansökan skickas hit

Ansökan kan skickas till Länsstyrelsen med vanlig post eller med e-post. Om du väljer att skicka som e-post ska du använda följande e-postadress:

skane@lansstyrelsen.se

Din ansökan kommer då att fördelas till rätt handläggare.