Metallsökare - tillstånd söker du här!


I Sverige är det inte tillåtet att använda eller medföra metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsprövningen regleras i 2 kap 18-20 §§ kulturmiljölagen (1988:950).

Syftet med tillståndet är att förhindra plundring av fornlämningar. Nuvarande regelverk ska även möjliggöra en användning av metallsökare utan att det leder till att fornfynd påträffas eller att fornlämningar skadas. Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att använda och medföra metallsökare och tillstånd får endast ges för verksamhet där någon avser att söka efter annat än fornfynd eller för verksamhet som ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna. Tillstånd för att använda metallsökaren som hobby ges enbart för begränsade områden och aldrig på eller i anslutning till fornlämningar eller i områden där sannolikheten är stor att fornfynd kan påträffas. Bedömningen av om tillstånd ska ges bör vara restriktiv. Markägarens samtycke ska erhållas om man avser att göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon. Att gräva upp föremål kräver således samtycke från fastighetsägare. Om du följer länken nedan finns mer information om lagen och regelverket om tillstånd för att använda metallsökare

Riksantikvarieämbetet: Frågor och svar om metallsökare

Ansökningsavgift från och med 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 tar Länsstyrelsen i enlighet med kulturmiljöförordningen (1988:1188) ut en avgift för ansökningar om tillstånd för att använda och medföra metallsökare. Det innebär att ansökningar som kommer in efter årsskiftet 2017/2018 omfattas av en avgift. Avgiften kommer att vara 700 kronor för varje ansökan och varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Ansöker du för tre skilda områden i samma ansökan ska alltså tre ansökningsavgifter (3 x 700) betalas in. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Du kan betala in ansökningsavgiften till länsstyrelsens bankgironummer 102-2912. Ange för- och efternamn samt projektnummer 7243113. Se även information på ansökningsblanketten.

Hur gör jag för att söka tillstånd?

Fyll i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda och medföra metallsökare samt betala in avgiften till länsstyrelsens bankgironummer 102-2912. Ange för- och efternamn samt projektnummer 7243113 vid inbetalningen.

 Tillståndsblanketten för metallsökare finns här

För att ansökan ska betraktas som komplett och fullständig ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta. En ansökan som inte är komplett och fullständig kan avvisas.

Ansökan skickas hit

Ansökan kan skickas till Länsstyrelsen med vanlig post eller med e-post. Om du väljer att skicka som e-post ska du använda följande e-postadress:

skane@lansstyrelsen.se

Din ansökan kommer då att fördelas till rätt handläggare.