Information till undersökare

Den undersökare, som vill utföra uppdragsarkeologiska undersökningar i Skåne län, ska årligen och på eget initiativ anmäla sitt intresse till Länsstyrelsen.

Undersökaren ska visa upp sin organisations kompetens, erfarenhet och övriga kvaliteter på blanketten här. Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Skåne län". Intresseanmälan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari årligen.

Förteckning och tillsyn

Länsstyrelsen listar de undersökare, som anmält sitt intresse för att utföra uppdragsarkeologiska undersökningar i länet. Förteckningen skickas i slutet av året till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen genomför tillsyn av uppdragsarkeologin i länet enligt en upprättad tillsynsplan. Det innebär bl.a. uppföljningsmöten på större arkeologiska undersökningar och uppföljning av det pågående rapport- och publiceringsarbetet. Resultatet av tillsynen sammanfattas en gång per år i en rapport, som skickas till Riksantikvarieämbetet.

Ärendesituationen i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne län handlägger årligen ca 1000 fornminnesärenden. Många av dem är mindre uppdragsarkeologiska ärenden eller förfrågningar om fornlämningar inför avstyckningar, uppförande av byggnader, tillbyggnader eller andra arbetsföretag. Antalet större uppdragsarkeologiska ärenden har minskat drastiskt under de senaste åren. Detta beror bl a på att man för tillfället inte planerar att genomföra några större infrastruktursatsningar i länet.

Kontakta oss

 Ärendefördelning.pdf

Mats Mogren, 010-224 14 93

Marie Olsson, 010-224 15 51

Rickard Lindberg, 010-224 16 83

Ulla Wolfe, 010-224 16 00

Anders Rosendahl, 010-224 1471

Sven Nerius, 010-224 15 04

 

Skicka er digitala ansökan till:

skane@lansstyrelsen.se