Arkeologi och fornlämningar

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning men i vissa fall kan Länsstyrelsen Skåne ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Ny lag 1 januari 2014

Den 1 januari 2014 trädde den  uppdaterade kulturmiljölagen i kraft.

Läs mer på riksantikvarieämbetets webb om de förändringar som lagen innebär.

Tillstånd ges av Länsstyrelsen Skåne

Om du planerar ett arbete som berör fornlämning måste du söka tillstånd. Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet över Skånes fornlämningar. Uppdraget består i att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till våra fornlämningsmiljöer. Syftet är att både dagens och morgondagens generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. Vi prövar och fattar beslut om förändringar i fornlämningsområden.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar eller fornminnen är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Det krävs tillstånd för ingrepp i dessa fornminnen. Nytt från 1 januari 2014 är att en lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare inte omfattas av det allmänna skyddet för fornlämningar. Länsstyrelsen Skåne kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till deras kulturhistoriska värde.

Kunskapsunderlag

Här kommer relevanta övergripande kunskapsunderlag att finnas:

Bytomtsarkeologiska undersökningar

Lagenhetsbebyggelser_I_forstudie

Lagenhetsbebyggelser_II_fordjupning

Fornlämningarnas lagskydd

Fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Om du vid pågående arbete upptäcker äldre lämningar ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen Skåne kontaktas. Lagskyddet gäller även för markområdet runt lämningen, och områdets storlek beror på fornlämningens betydelse och karaktär. En boplats har till exempel ett större skyddsområde än en milsten vid vägkanten.

Arkeologiska undersökningar

Om du planerar ett arbete som kan störa eller förstöra en fornlämning, exempelvis genom kabelgrävning eller ett husbygge, kan Länsstyrelsen Skåne begära att du som exploatör ska bekosta arkeologiska undersökningar. Undersökningsresultatet utgör underlag för vårt tillståndsbeslut och är en dokumentation av undersökningen och av fornlämningen med dess fynd. Inför mer omfattande arbeten, till exempel bygge av ny väg kan vi kräva att exploatören bekostar en utredning för att se om några tidigare okända fornlämningar kan beröras.

Fornminnesregister

Redan på 1930-talet påbörjade Riksantikvarieämbetet en inventering av landets fornlämningar. Den senaste inventeringen i Skåne genomfördes år 1985-1995. Det skånska registret består av ca 59 000 poster varav knappt hälften är fornlämningar.

Hela materialet finns tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida, Fornsök.

Tillstånd till ingrepp i fornlämningar

Den som planerar att genomföra ett arbetsföretag eller motsvarande ska i god tid söka tillstånd eller samråda med Länsstyrelsen Skåne för att ta reda på om en fornlämning eller ett fornlämningsområde berörs. Markingrepp eller markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde kräver Länsstyrelsen Skånes tillstånd. Ansök om tillstånd eller samråd

Blankett om ingrepp i fornlämningar hittar du här

Metallsökare / Metalldetektor

För att få använda metallsökare krävs det tillstånd från Länsstyrelsen Skåne.

Blankett om ansökan om metallsökare finns här