Arkeologiska undersökningar och utredningar

Inför en större exploatering kan det vara aktuellt med arkeologiska utredningar och undersökningar. Processen sker ofta i flera steg och kan ta tid.

Detta beror bland annat på om alla de tre stegen i processen blir nödvändiga, hur fort en exploatör vill gå framåt och när på året åtgärderna är aktuella - under normala omständigheter inte görs några arkeologiska undersökningar vintertid. Samråd därför i god tid med Länsstyrelsen innan ditt planerade projekt för att ta reda på vilka steg som kan bli aktuella.

Rimlig kostnad och vetenskaplig kvalitet

Arkeologiska undersökningar innebär ett trepartssamarbete mellan exploatör, länsstyrelse och en arkeologisk institution, till exempel ett företag eller ett länsmuseum. Exploatören är sökanden och kostnadsansvarig för den arkeologiska undersökningen. Länsstyrelsens uppgift är att genom villkor och tillsyn medverka till att god arkeologi utförs till en rimlig kostnad i förhållande till vetenskapligt resultat. Den arkeologiska institutionen är den som genomför den arkeologiska undersökningen.

Länsstyrelsen avgör

De arkeologiska institutioner som vill verka inom ett län ska årligen anmäla detta till Länsstyrelsen. När en undersökning är aktuell och Länsstyrelsen ska välja vem som ska utföra undersökningen kan valet av arkeologisk institution ske genom direktval eller anbudsförfarande.

Direktval eller anbudsförfarande

Direktval innebär att Länsstyrelsen utifrån undersökningens förutsättningar väljer vem som ska genomföra undersökningen. Anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in arkeologiska institutioner att lämna anbud på undersökningen via annonsering på Länsstyrelsens webbplats. Urvalet sker genom de kriterier som fastställs i förfrågningsunderlaget. De olika tillvägagångssätten används enligt följande.

  • Om kostnaden för undersökningen förväntas vara under 5 prisbasbelopp sker urvalet genom direktval.
  • Om kostnaden för undersökningen förväntas vara mellan 5 - 20 prisbasbelopp ska exploatören tillfrågas om Länsstyrelsn ska välja undersökare genom direktval eller genom anbudsförfarande
  • Om kostnaden för undersökningen förväntas vara över 20 prisbasbelopp ska Länsstyrelsen inleda ett anbudsförfarande.