Anbudsinbjudan för arkeologisk undersökning

Värlinge 11:47 m fl, fornlämningar med tillfällig arbetsidentitet Lokal 25, 26, 36 och 44, Arkeologisk undersökning (anbud-uppdragsarkeologi) 

 

Arkeologisk undersökning

Sydvatten AB planerar en ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm. Ledningen är indelad i tre delsträckor kallat Etapp 1-3. Vid fyra lokaler inom Etapp 3 kommer en arkeologisk undersökning att genomföras efter anbudsförfarande. Undersökningen gäller främst boplatser från äldre- och yngre stenålder samt gravar inom en lokal.

Förfrågningsunderlag

Sydvatten AB har begärt att ärendet ska hanteras med sekretess enligt Offentlighets och sekretesslagen, OSL 38:6 Samhällsplanering och försörjningsberedskap. Förfrågningsunderlaget måste därför hämtas i Malmö på Länsstyrelsen Skåne. Kontakta Rickard Lindberg genom att skicka en e-post till rickard.m.lindberg@lansstyrelsen.se för att bestämma tid för överlämnande av förfrågningsunderlaget. Skriv Anbud Råvatten 431-9461-2017 i ämnesraden och ange i e-posten att det rör en begäran om att få förfrågningsunderlaget för anbudet. Förfrågningsunderlaget måste begäras innan den 22 juni 2017. Efter detta datum är det inte längre möjligt att få ta del av förfrågningsunderlaget.   

Anbudstid

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2017-07-21.

 

__________________________________________________________