Kyrkor och begravningsplatser

Länsstyrelsen Skåne är inkopplad när förändringar görs i kyrkomiljöer för att tillvara ta de kulturhistoriska värden.
Foto på interiören i en kyrka

Bakgrund

Under 1100-talet började romanska kyrkor i sten med långhus, kor och absid uppföras runt om i Skåne. Under medeltidens början uppfördes omkring 350 romanska kyrkor i sten. Slättlandskapet i sydvästra Skåne har alltid varit en rik jordbruksbygd med stor befolkningsmängd. Tiondet som erlades gav bygden ekonomiskt utrymme att uppföra kyrkor relativt tätt. I norra Skåne i skogsbygden,  var socknarna större och kyrkorna låg glesare. 

Idag finns cirka 500 kyrkobyggnader i Skåne som skyddas av kulturmiljölagen (1988:950).

Kyrkomiljöerna i Skåne är en viktig del av länets kulturmiljöprofil. I länsstyrelsens digitala kulturmiljöprogram finns ett särskilt tema som handlar om kyrktätheten. 

Kulturmiljöprogram om kyrktätheten i Skåne.

Lagskydd

De kulturhistoriska värdena i alla kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som Svenska kyrkan ägde när kyrka och stat skiljdes åt år 2000 är skyddade enligt 4 kap 2 § kulturmiljölagen (1988:950). De kyrkor som är uppförda före 1940, eller är särskilt utpekade, behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att väsentligt ändras enligt kulturmiljölagens 4 kap 3 §. Lagstiftningen ser till det allmännas intresse och den innebär en begränsning i församlingens dispositionsrätt och förvaltning. 

Ansök om tillstånd för ändring i kyrkliga kulturminnen.

Kyrkoantikvarisk ersättning

För att kompensera församlingarna för den merkostnad det innebär att tillvarata de kulturhistoriska värdena infördes den kyrkoantikvariska ersättningen när kyrkan skiljdes från staten. Kyrkoantikvarisk ersättning är det allmännas ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgänglig för alla, och ersättningen ska fördelas så att största möjliga bevarandeeffekt uppnås.  

Tillsyn

Länsstyrelsen Skåne har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet och det är vi som fattar beslut i tillståndsärenden enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att företräda det allmänna vad gäller bevarandet av kulturarvet och att i detta arbete göra en avvägning mot församlingens önskemål om förändring.  Länsstyrelsen svarar för rådgivning och samråd i kulturhistoriska frågor och bedömer om en åtgärd är tillståndspliktig eller inte.