Ansökan om tillstånd - Kyrkliga kulturminnen

När behövs tillstånd?

Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade kyrkomiljöer är tillståndspliktiga. Enklare underhåll kräver normalt inte tillstånd. Är ni tveksamma ska ni kontakta Länsstyrelsen Skåne. Det är Länsstyrelsen Skåne som bedömer vilka åtgärder som är tillståndspliktiga.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att ni tidigt i en renoverings- och/eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Detta för att hitta en lösning som både kan tillgodose era behov och bidra till att de kulturhistoriska värdena bevaras. Regelverket ställer också krav på att en antikvarie ska skriva en konsekvensbeskrivning som ska bifogas ansökan, se nedan. Antikvariska experter finns både på vissa museer och inom flera privata företag.

Detta behövs för att ansöka

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.  

Antikvarisk expert

Länsstyrelsen Skåne kan vid behov ställa krav på att den antikvariska experten medverkar under åtgärdernas utförande. Ange i ansökan vem ni föreslår som antikvarisk expert. Länsstyrelsen Skåne bedömer om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven i policy angående antikvarisk medverkan (dnr 430-10165-11).

Obligatoriska handlingar till ansökan:

  • Beskrivning av objektet; nuvarande skick samt karta/ritning eller bilder.
  • Motivering till åtgärden.
  • Redovisning av åtgärden; arbetsmetod, materialval samt karta/ritningar.
  • Antikvarisk konsekvensbeskrivning; beskrivning av hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Beskrivningen ska utföras av en antikvarie. (För mer information se Länsstyrelsens vägledning Antikvarisk konsekvensbeskrivning för kyrkliga kulturminnen.)
  • Protokoll med beslut från kyrkoråd eller motsvarande.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan söka kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) hos stiftet för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård- och underhåll. Om ni önskar ansöka om KAE för en åtgärd som kräver tillstånd enligt 4 kap. kulturmiljölagen bör tillståndsansökan ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 september. (KAE-ansökan görs direkt till stiftet senast den 31 oktober.)

Ansökan

Ansökan om tillstånd ska göras via e-tjänsten nedan. Övriga ansökningshandlingar ska skickas separat i e-post till skane@lansstyrelsen.se ange "433 Ansökan kyrkliga kulturminnen" och kyrkans/ begravningsplatsens namn i e-postens ämnesfält.

Observera att det inte går att backa i blanketten, så läs igenom ovanstående information noga.

Steg:

  1. Fyll i fälten. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.
  2. Bekräfta de uppgifter du angett.
  3. Din ansökan är nu inskickad.