Skyddad bebyggelse

Vy in mot borggården på Vittskövle slott, skyddat som byggnadsminne

Den byggda miljön berättar om samhällets utveckling och är ett uttryck för olika tiders ideal och förutsättningar.  Byggnaderna omkring oss skapar förståelse för tidigare generationer och ger oss perspektiv på samtiden.  

En del byggnader anses vara så värdefulla att har ett lagskydd. Hit hör byggnadsminnen och många kyrkobyggnader, som skyddas genom kulturmiljölagen. Det stora flertalet av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas dock av kommunerna genom bestämmelser i plan- och bygglagen.  

Länsstyrelsen handlägger ärenden som rör byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.