Byggnadsminnen

I Skåne finns i dag närmare 200 byggnadsminnesförklarade byggnader och anläggningar. De belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid. De skånska byggnadsminnena speglar olika tidsepoker, sociala förhållanden, teknisk utveckling, byggnadstekniker med mera – från Svaneholms slott med anor från 1500-talet till 1950-talets medborgarhus i Eslöv.

Synnerligen högt kulturhistoriskt värde 

Med synnerligen högt kulturhistoriskt värde menas att byggnaden eller anläggningen ska ha ett högt kulturhistoriskt värde ur ett länsperspektiv. Byggnadsminnen kan vara privatägda men även offentliga byggnader. I Skåne finns också 28 statliga byggnadsminnen som ägs av staten. Tanken är att byggnadsminnena ska bevaras som historiska dokument över en gången tid, dess människor och samhälle och vara en källa till förståelse av vår historia.  

Vad innebär en byggnadsminnesförklaring?

Vem som helst kan väcka frågan om att göra en byggnad eller anläggning till byggnadsminne. Länsstyrelsen utreder därefter om byggnaden eller anläggningen uppfyller de ganska stränga krav som lagen ställer. 

Se lagtext i Kulturmiljölagen här. 

Vård och underhåll av byggnadsminnen

Varje byggnadsminne har speciellt anpassade skyddsbestämmelser som reglerar vad som är skyddat. Vård och underhåll samt förändringsarbete kräver tillstånd av länsstyrelsen. Är man ägare till ett byggnadsminne är det bra att ta kontakt med länsstyrelsen inför sådana arbeten. Länsstyrelsen kan bestämma att arbeten på byggnadsminnen ska följas av en antikvariskt kunnig person.

Se tillståndsblankett för ändring i byggnadsminnen här.

Bidrag till byggnadsminnen

Den som äger ett byggnadsminne ansvarar för att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat. Ibland kan det vara mer kostsamt att underhålla med traditionella material och metoder än med moderna. Därför är det möjligt att söka bidrag hos länsstyrelsen. 

Läs mer om bidrag till byggnadsvård här.

Statliga byggnadsminnen

Byggnader som ägs av staten kan bli statliga byggnadsminnen. Det är regeringen som beslutar om en byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne. I Skåne finns 28 statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen över dem.