Riktlinjer för riskhänsyn i

samhällsplaneringen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
 
Ämnesområde: Riskfrågor
Ursprung: Länsstyrelsen

Rapporten har utarbetats i projekt ”RIKTSAM”, RIKTlinjer för riskhänsyn i SAMhällsplaneringen. I referensgruppen har funnits representanter från kommunerna Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Lund och kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, från Vägverk och Banverk samt från Länsstyrelsens egen personal.
Kommentar: