Bostadsförsörjningen i Skåne - Erfarenheter från 33 kommundialoger

Publikationsomslag
Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-033-9
Publicerad:
2016
Sidantal:
42
Under våren 2015 gjorde Länsstyrelsen kommunbesök i Skånes
samtliga kommuner för att diskutera bostadsfrågor. Samtalens
upplägg var lika men fokus varierade utifrån respektive
kommunens behov och intresse. Politiker och tjänstemän
medverkade i varierande omfattning. Antalet deltagande från
kommunerna spände mellan tre till drygt 20 personer. Från
Länsstyrelsen medverkade länsarkitekt och enhetschef för social hållbarhet samt medarbetare. Denna skrift samlar en del av erfarenheterna.
Kommentar: