Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

Publikationsomslag
Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-046-9
Publicerad:
2016
Sidantal:
58
Under sommaren 2015 genomfördes provtagningar i tio skånska vattendrag som en del av den nationella och regionala miljöövervakningen. Resultatet från miljöövervakningen visar på att vattendragen har en stor belastning av bekämpningsmedel. I snitt hittades mer än 10 bekämpningsmedel i varje prov. De substanser som hittades i flest prov var AMPA, isoproturon, glyfosat, bentazon, kvinmerak och diflufenikan. I sex stycken av de tio undersökta vattendragen finns en teoretisk beräknad risk för negativ påverkan på organismerna i vattendraget. I 44 % av proverna var summahalten högre än EU:s gränsvärde för dricksvatten 0,5 µg/L. Resultaten visar att det finns en stor påverkan av bekämpningsmedel i de skånska vattendragen. Skivarpsån har högst belastning av bekämpningsmedel och Kävlingeån har lägst belastning. För att minska belastningen av bekämpningsmedel i vattendragen så behöver användningen av bekämpningsmedel minska. Detta kan ske genom att jordbrukarna använder sig mer av förebyggande åtgärder och om utbredningen av ekologisk odling ökar.
Kommentar: