ANDT-utvecklingen i Skåne - Uppföljningsrapport utifrån regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
706-15240-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-055-1
Publicerad:
2016
Sidantal:
89
År 2011 antog riksdagen en nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken (ANDT). Strategin gällde mellan åren 2011-2015 och har därefter ersatts med en ny strategi för perioden 2016-2020. Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i Sverige är sektorsövergripande och innefattar flera myndigheters ansvarsområden. Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp med syfte att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målen för ANDT-politiken samt verka för ANDT-strategin får genomslag i länet. Syftet med denna rapport är att få en regional bild av Skånes utmaningar inom ANDT-området samt en överblick över de insatser som görs.
Kommentar: