Övervakning av kärlväxter i Skåne

Publikationsomslag
Löpnummer:
2015:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-012-4
Publicerad:
2015
Sidantal:
44
Genom den regionala Floraväktarverksamheten har 122 kärlväxtarter övervakats i Skåne under åren 2009 – 2014. Resultaten från all övervakning finns inrapporterade på Artportalen. I denna rapport sammanfattas resultaten för alla arter som bedömts som Akut hotade (CR) enligt den nationella rödlistan 2010, samt för ett urval av arter i de övriga rödlistekategorierna. Av de hotade arter som förekommer i Skåne under perioden är den generella trenden att antalet individer och/eller antalet lokaler minskar och för några av de akut hotade arterna är tillståndet kritiskt.
Kommentar: