Energieffektivisering av lantbruk inom prövning och tillsyn

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-000-1
Publicerad:
2015
Sidantal:
41[60]
EU har fastställt ett antal mål för medlemsländerna att uppnå till år 2020 bland annat 20% lägre energianvändning. Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att nå målet och samtidigt bidra till ett framgångsrikt klimatarbete.

Energihushållning är ett krav enligt Miljöbalken och innefattar att effektivisera användningen, spara på energi, avveckla användningen av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor. Att hushålla med energi, använda i första hand förnybar energi, ha kunskap, genomföra åtgärder och följa upp energianvändning är helt och hållet verksamhetsutövarens ansvar. Detta regleras via kunskapsregeln, försiktighetsprincipen, regeln om bästa möjliga teknik enligt kap 2. miljöbalken samt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Detta innebär att verksamhetsutövaren t ex den som bedriver ett lantbruk ska:
1. skaffa kunskap om sin energianvändning,
2. identifiera möjliga åtgärder samt
3. fortlöpande genomföra lämpliga åtgärder.

Egenkontrollen bidrar till ökad kunskap hos verksamhetsutövaren och ger den operativa tillsynsmyndigheten en möjlighet att följa upp verksamhetsutövarens arbete med energihushållning.
Kommentar: