Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013

Omslag till bostadsmarknadsanalysen 2013
Löpnummer:
2013:7
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-11-6
Publicerad:
2013
Sidantal:
80
Länsstyrelserna har ett uppdrag att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. Rapporten Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013 utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Innehåll, fakta och analyser baseras huvudsakligen på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2013. Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. I rapporten redovisas bland annat tio utmaningar för skånskt bostadsbyggande, vad som byggs i Skåne och vad som behöver byggas, samt vilka grupper som behöver uppmärksammas särskilt vad gäller tillgång till bostäder. Likaså redovisas och analyseras tydliga trender, tendenser och eventuella problem inom området. Hinder och möjliga lösningar för bostadsbyggandet presenteras också, bland annat i form av en mängd kommunala verktyg. Rapporten avslutas med en fördjupning med exempel på hur skånska kommuner har arbetat med frågor som rör bostäder till flyktingar.
Kommentar: