Stormusselinventering med fokus på tjockskalig målarmussla i Klingavälsån 2011

Omslag Stormusselinventering 2011
Löpnummer:
2011:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-62-5
Publicerad:
2011
Sidantal:
14
I Kävlingeåsystemet förekommer den starkt hotade Natura2000‐arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus). I Klingavälsån som är ett biflöde till Kävlingeån finns endast skalfynd av arten, vilket ger en indikation om att levande bestånd av arten kan finnas även här.

Inför kommande rensningar i Klingavälsån behövde en inventering genomföras för att utesluta att levande tjockskaliga målarmusslor förekommer på den sträcka som ska rensas. Även inför ett kommande LIFE+Nature‐projekt, ”Unio crassus for Life”, finns intresse att veta om det fortfarande finns levande jockskaliga målarmusslor samt hur stormusselbeståndet ser ut på sträckan.

I augusti 2011 inventerades därför en cirka 2 kilometer lång sträcka uppströms Hemmestorps mölla av Aquacom på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.

I denna rapport redovisas resultaten från stormussel‐inventeringen i Klingavälsån.

Kommentar: