Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv

Omslagsbild Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv
Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-04-5
Publicerad:
2010
Sidantal:
68
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men också en sårbar resurs. Klimatförändringen innebär ett hot mot dricksvattenförsörjningen bl.a. genom ökad risk för mikrobiella och kemiska föroreningar, ras och skred samt ökande humushalter.

Att upprätta vattenförsörjningsplaner är en viktig åtgärd för att nå en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. I rapporten redovisas vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla, hur kommunerna kan gå tillväga för att upprätta en egen plan samt vilka vinster som kan uppnås.
Kommentar: