Basinventering av vattenväxter i Värsjön 2009

Löpnummer:
2010:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-10-6
Publicerad:
2010
Sidantal:
16
För att få en större kännedom om Värsjön och de arter som finns i sjön samt deras bevarandestatus så genomfördes år 2009 en basinventering. Med en större kunskap kan också uppföljningsbara bevarandemål sättas för att säkra sjöns och arternas framtid. Sjön består av naturtypen oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder (3130) och förutom arterna i namnet fann man bl.a. sylört, notblomster och den rödlistade vattenväxten sjöhjortron. Den senare finns bara i riktigt fina oligotrofa sjöar.
Kommentar: