Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2010-2015

Omslagsbild Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2010-2015
Löpnummer:
2010:1001
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
26
Syftet med denna genomförandeplan är att tydliggöra förutsättningarna och lägga upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med skydd av tätortsnära natur i Skåne. I syftet ingår även att bestämma formerna för uppföljningen av detta arbete.
Kommentar: