Bostadsanalys 2008 - Skåne län

Löpnummer:
2008:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-07-9
Publicerad:
2008
Sidantal:
56
Bostadsmarknadsanalysen 2008 ger en översiktlig bild av läget på bostadsmarknaden i Skåne utifrån kommunernas svar på Bostadsmarknadsenkäten 2008 samt färsk stati-stik från Statistiska centralbyrån och från Region Skåne. Syftet är att ge en regional bild av bostadsmarknaden och faktorer som påverkar denna.
Kommentar: