Städernas kulturlager - En värdering av ett hotat källmaterial med utgångspunkt i exemplet Lund

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-95587-45-2
Publicerad:
2007
Sidantal:
 
I flertalet skånska städer med medeltida ursprung finns ofta flera meter tjocka kulturlager som är de fysiska resterna av äldre historiska skeenden. Arkeologiska undersökningar som genomförs syftar till att utvinna meningsfull kunskap ur dessa.

Andemeningen i kulturminneslagen är dock att fornlämningar skall bevaras. Genom att undvika ingrepp i medeltida kulturlager och använda alternativa grundläggningsmetoder kan detta i vissa fall uppnås. Detta redovisas i rapporten ”Att bygga på kulturlager i medeltida städer” utgiven år 2005.

Denna rapport handlar, dels om vilka konsekvenser ett bevarande kan få för kunskapsuppbyggnaden, dels väcker den frågan om det finns förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av medeltida kulturlager. Senare års diskussioner har fokuserat på vikten av att nya metoder kan öka möjligheterna till att utvinna kunskap ur arkeologiskt källmaterial och att det skulle vara skälet för ett bevarande. En annan viktigare aspekt är dock att framtidens historiesyn kommer att vara en annan än dagens och att det därför måste finnas kvar något att gräva i och testa hypoteser mot. Det är alltså uppenbart att det behövs ett problematiserande av och en diskussion kring bevarandet av städernas kulturlager.
Kommentar: