Arkeologi i vägprocessen - Ett pilotprojekt i Skåne för bättre planeringsunderlag. Del 1 av 3.

Löpnummer:
1401-9612
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publicerad:
2007
Sidantal:
 
Kunskapen om fornminnen, som berörs vid ett vägprojekt, har hittills ofta kommit in sent i vägprocessen. Avsaknaden av ett fullgott kunskapsunderlag har inneburit svårigheter vid planering och projektering av vägprojekt. Kostnaden för arkeologin, som kan utgöra en stor del av ett vägprojekts budget, har till exempel inte blivit känd förrän i slutskedet, vilket skapat problem. En annan följd av att de arkeologiska frågorna kommer in sent i processen har varit att arkeologiska undersökningar ibland utförts under stark tidspress.

Syftet med detta pilotprojekt har varit att utveckla metoder för att så tidigt som möjligt synliggöra fornlämningssituationen och de arkeologiska förutsättningarna i vägprocessen, föreslå en arbetsmodell samt tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.

Om intrång i fornlämningar kan undvikas eller minimeras innebär det tids- och kostnadsbesparingar för projektet samt stora miljövinster. För pilotstudien valdes en av Vägverket föreslagen korridor på väg E22 mellan Linderöd och Vä.

Projektet har genomförts under åren 2004-2006 av Riksantikvarieämbetet UV Syd, Regionmuseet Kristianstad och Malmö Kulturmiljö. Vägverket och Länsstyrelsen har finansierat projektet.
Kommentar: