Det skånska landsbygdsprogrammet 2007

Omslagsbild
Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publicerad:
2007
Sidantal:
248
Rapportserie: Skåne i utveckling


Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar till växt. Landskapets natur- och kulturvärden skall värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Syftet med detta arbete är att utveckla ett regionalt program som dels utgår från de specifikt skånska förutsättningarna att tillgodose den nationella landsbygdspolitikens mål, dels utgör ett samlat dokument för en lång rad av aktörers agerande för den skånska landsbygdens förvaltning och utveckling.
Kommentar: