Inventering av ungskog i Söderåsens nationalpark

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-85587-54-4
Publicerad:
2007
Sidantal:
 
Eftersom en stor del av skogen i Söderåsens nationalpark tidigare använts till produktion finns det nu stora områden med lövungskog, mest bok, i olika stadier. Enligt skötselplanen ska en del av områdena skötas för att en ”livskraftig och en variationsrik lövskog skall kunna etableras samt att ung­skogen på lång sikt ska kunna utveckla mycket gamla träd och värdträd för hotade arter”. Under hösten 2005 genomförde Karin Petersson en inventering av ungskogen för att skapa ett underlag för skötseln. Resultatet redovisas i denna rapport.

Totalt har 98 områden med ungskog bedömts. Av dessa är 73 större än 1 ha. Den totala ytan av ungskog är ungefär 230 ha. Områden med en yta över 1 ha, samt med en ålder under 40 år och i huvudsakliga trädslag bok och ek valdes ut för närmare undersökning.

Vid inventeringen visade det sig snart att det var svårt att dela in ungskogen i några få grupper beroende på områdenas egenskaper. Det finns inget generellt recept för hur skogen ska skötas, utan i varje område för sig måste det bedömas vad som ska göras. Det är inte heller en specifik åtgärd som ska sätta in överallt, utan för att gynna en stor variation i de framtida skogarna bör åtgärderna också ha stor variation.
Kommentar: