Bullerfria områden i Skåne del 1

Löpnummer:
2003:100
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
 
Denna rapport beskriver Vägverkets och Länsstyrelsens arbete med att kartlägga bullerfria områden i Skåne. Rapporten visar exempel på hur trafikens bullerutbredning kan användas i den kommunala och regionala planeringen och ger förslag på det fortsatta arbetet med bullerfria områden. I rapporten finns sex kartor som visar trafik-bullerutbredningen i Skåne kontra vissa värden som exempelvis riksintressen för kulturmiljö och friluftsliv. Som en fortsättning planerar Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket att initiera ett eller två pilotprojekt som syftar till att bevara bullerfria områden.
Kommentar: