Upphandlingar

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145), LOU. Vi avropar från de statliga ramavtalen och vi har egna fastställda rutiner för upphandling.

Pågående upphandlingar

Till pågående upphandlingar - med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag
(om listan är tom pågår inga upphandlingar)

Pågående direktupphandlingar

- till ett värde av maximalt 534 890 SEK

 Arbetsmiljöansvar i mark och anläggningsupphandlingarna

Arbetsmiljöansvar, skydds- och säkerhetsföreskrifter mm

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören (dvs den som Länsstyrelsen tecknar avtal med) svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenörer avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar beställaren/byggherren (dvs Länsstyrelsen) för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten. Entreprenören bär ansvaret för ordning och säkerhet på samtliga upplags- och förrådsplatser etc. Inspektion och underhåll av anordningar ska ske regelbundet. Entreprenören ska tillhandahålla byggarbetsmiljösamordnare för såväl projektering som utförande, BAS-P resp. BAS-U, d.v.s. agera s.k. uppdragstagare.