Jag vill överklaga Länstyrelsens beslut i en fråga rörande miljöbalken. Hur gör jag?

Du överklagar beslutet hos Miljödomstolen.

Är du missnöjd med ett beslut från Länsstyrelsen rörande ett överklagat beslut enligt miljöbalken kan du överklaga det till Miljödomstolen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Du visar att du tagit del av beslutet genom att skriva under och datera det delgivningskvitto som skickats med i beslutet.

Överklagandet ställs till Växjö tingsrätt, Miljödomstolen men skickas till: Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 Malmö.

I överklagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar eller annat som du anser stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras Glöm inte att skriva under överklagandet. Skriv gärna namnförtydligande.
Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.