Jag vill överklaga kommunens beslut i en fråga om bygglov eller ett beslut enligt miljöbalken. Hur gör jag?

Du skickar ditt överklagande till den kommun som fattat beslutet men ställer det till Länsstyrelsen.

Detta beror på att kommunen först prövar om ditt överklagande kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen. Beskrivning på hur du gör hittar du i besvärshänvisningen som finns i kommunens beslut.

På Länsstyrelsen i Skåne län är det rättsenheten som prövar överklagade kommunala beslut som rör plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunens beslut kan röra bl.a.:

 • bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • områdesbestämmelser
 • detaljplaner
 • kontrollplan
 • fastighetsplaner
 • påföljder och avgifter enligt plan- och bygglagen
 • tillstånd och dispenser enligt miljöbalken
 • tillsynsbeslut om miljöfarlig verksamhet
 • hälsoskydd
 • naturvård

Ett kommunalt beslut får överklagas senast tre veckor från det att du fick ta del av det.

En detaljplan får överklagas av den som framfört synpunkter senast under utställningstiden och ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det planbeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Du får ett meddelande från rättsenheten sen att ditt överklagande kommit in. Därefter handläggs ditt ärende av jurister där.