Landshövdingefonderna

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Fond har funnits sedan 1961 och stiftelsen Landshövding Bengt Petris Fond har funnits sedan 1973. Båda stiftelserna inrättades som resultat av insamling av medel i samband med respektive landshövdings 60-årsfirande. Enligt fondbestämmelserna delas årligen avkastningen ut till olika allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Till allmännyttiga ändamål räknas exempelvis välgörande, konstnärlig, kulturell eller därmed jämförlig verksamhet, även sådana som främjar vetenskaplig forskning och dylikt.

Stiftelserna leds av en styrelse med landshövdingen som självskriven ordförande. Landstinget (numera Region Skåne), Hushållningssällskapet samt Skånes Handelskammare( numera Sydsvenska Industri- och handelskammaren) utser övriga ledamöter, medan Länsstyrelsen Skåne utser sekreterare och revisor.

Nuvarande styrelse:

Landshövding Margareta Pålsson, Nils T Svensson (Region Skåne), Sven Fajersson (Hushållningssällskapet) och Bo Lundgren (Sydsvenska Industri- och handelskammaren).

Ansökan

Skriftlig ansökan för respektive stiftelse ska ha kommit in senast den  31 augusti. Av ansökan ska framgå vilken stiftelse som avses, en kort beskrivning av syfte och mål, vilket belopp du söker samt namn, telefonnummer och fullständig adress. Ansökan skickas till fondernas sekreterare:

Landshövdingefonderna
att. Marita Svensson
Länsstyrelsen Skåne
291 86 KRISTIANSTAD    

Kontaktuppgifter:

marita.svensson@lansstyrelsen.se
010-224 16 61

Utdelning

Besked om utdelning lämnas under december månad då även eventuella utbetalningar sker. Ingen särskild ansökningsblankett behövs.  

Utdelningar 2016

Från Per Westlings Fond delas detta år ut sammanlagt 20 000 kr och från Bengt Petris Fond 55 000 kr. 

Bidrag 2016 Bengt Petris Fond

Bidrag 2016 Per Westlings Fond