Landshövdingefonderna

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Fond har funnits sedan 1961 och stiftelsen Landshövding Bengt Petris Fond har funnits sedan 1973. Båda stiftelserna inrättades som resultat av insamling av medel i samband med respektive landshövdings 60-årsfirande.

Enligt fondbestämmelserna i Per Westlings fond delas årligen avkastningen ut till allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom "gamla" Kristianstads län.  

Enligt fondbestämmelserna i Bengt Petris fond delas årligen avkastningen ut för att stödja länets näringsliv, industri, jordbruk m.m. samt andra allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Till allmännyttiga ändamål räknas exempelvis välgörande, konstnärlig, kulturell eller därmed jämförlig verksamhet, även sådana som främjar vetenskaplig forskning och dylikt.

Stiftelserna leds av en styrelse med landshövdingen som självskriven ordförande. Landstinget (numera Region Skåne), Hushållningssällskapet samt Skånes Handelskammare( numera Sydsvenska Industri- och handelskammaren) utser övriga ledamöter, medan Länsstyrelsen Skåne utser sekreterare och revisor.

Nuvarande styrelse:

Landshövding Anneli Hulthén, Nils T Svensson (Region Skåne), Sven Fajersson (Hushållningssällskapet) och Bo Lundgren (Sydsvenska Industri- och handelskammaren).

Ansökan

Skriftlig ansökan för respektive stiftelse ska ha kommit in senast den  31 augusti. Av ansökan ska framgå vilken stiftelse som avses, en kort beskrivning av syfte och mål, vilket belopp du söker samt namn, telefonnummer, fullständig adress och ev. e-postadress.

Besked om utdelning lämnas under december månad då även eventuella utbetalningar sker. Ingen särskild ansökningsblankett behövs. Ansökan får inte avse enskilt ändamål.

Ansökan skickas till fondernas sekreterare:

Landshövdingefonderna
att. Marita Svensson
Länsstyrelsen Skåne
291 86 KRISTIANSTAD    

Kontaktuppgifter:

marita.svensson@lansstyrelsen.se
010-224 16 61

Utdelningar 2017

Från Per Westlings Fond delas detta år ut sammanlagt  5 000 kr och från Bengt Petris Fond 95 000 kr. 

Bidrag 2017 Bengt Petris Fond

Bidrag 2017 Per Westlings Fond