Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. 

  
  
defaultKungörelser och delgivningar
170922NewLänsstyrelsens kungörelser vecka 38
170915Länsstyrelsens kungörelser vecka 37
170907Länsstyrelsens kungörelser vecka 36
170901Länsstyrelsens kungörelser vecka 35
170818Länsstyrelsens kungörelser vecka 33
170728Länsstyrelsens kungörelser vecka 30
170714Länsstyrelsens kungörelser vecka 28
170707Länsstyrelsens kungörelser vecka 27
170630Länsstyrelsens kungörelser vecka 26
170623Länsstyrelsens kungörelser vecka 25
170616Länsstyrelsens kungörelser vecka 24
170609Länsstyrelsens kungörelser vecka 23
170602Länsstyrelsens kungörelser vecka 22
170526Länsstyrelsens kungörelser vecka 21
1 - 15Next

Delgivning efter ansökan av enskild 

I vissa fall ska enskild själv se till att delgivning sker (exempelvis borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, testamenten enligt ärvdabalken eller hyresvärd enligt jordabalken). Efter ansökan kan länsstyrelsen bistå person med delgivning.

När delgivning ska ske utan samband med ett mål eller ärende ska den enskilde själv se till att delgivning sker. Den enskilde får själv använda vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning. En person som ska se till att delgivning sker får vända sig till en länsstyrelse för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning. Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Från den 1 april ska vid ansökan betalas en ansökningsavgift om 500 kr till bankgiro 102-2847. Om avgiften inte betalas ska ansökan avvisas.