Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. 

  
  
defaultKungörelser och delgivningar
180216Länsstyrelsens kungörelser vecka 7
180209Länsstyrelsens kungörelser vecka 6
180202Länsstyrelsens kungörelser vecka 5
180126Länsstyrelsens kungörelser vecka 4
180119Länsstyrelsens kungörelser vecka 3
180112Länsstyrelsens kungörelser vecka 2
171229Länsstyrelsens kungörelser vecka 52
171222Länsstyrelsens kungörelser vecka 51
171215Länsstyrelsens kungörelser vecka 50
171208Länsstyrelsens kungörelser vecka 49
171201Länsstyrelsens kungörelser vecka 48
171117Länsstyrelsens kungörelser vecka 46
171103Länsstyrelsens kungörelser vecka 44
171027Länsstyrelsens kungörelser vecka 43
1 - 15Next

Delgivning efter ansökan av enskild 

I vissa fall ska enskild själv se till att delgivning sker (exempelvis borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, testamenten enligt ärvdabalken eller hyresvärd enligt jordabalken). Efter ansökan kan länsstyrelsen bistå person med delgivning.

När delgivning ska ske utan samband med ett mål eller ärende ska den enskilde själv se till att delgivning sker. Den enskilde får själv använda vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning. En person som ska se till att delgivning sker får vända sig till en länsstyrelse för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning. Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Från den 1 april ska vid ansökan betalas en ansökningsavgift om 500 kr till bankgiro 102-2847. Om avgiften inte betalas ska ansökan avvisas.