Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. 

  
  
defaultKungörelser och delgivningar
170630Länsstyrelsens kungörelser vecka 26
170623Länsstyrelsens kungörelser vecka 25
170616Länsstyrelsens kungörelser vecka 24
170609Länsstyrelsens kungörelser vecka 23
170602Länsstyrelsens kungörelser vecka 22
170526Länsstyrelsens kungörelser vecka 21
170520Länsstyrelsens kungörelser vecka 20
170505Länsstyrelsens kungörelser vecka 18
170428Länsstyrelsens kungörelser vecka 17
170413Länsstyrelsens kungörelser vecka 15
170407Länsstyrelsens kungörelser vecka 14
170331Länsstyrelsens kungörelser vecka 13
170324Länsstyrelsens kungörelser vecka 12
170317Länsstyrelsens kungörelser vecka 11
1 - 15Next

Delgivning efter ansökan av enskild 

I vissa fall ska enskild själv se till att delgivning sker (exempelvis borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, testamenten enligt ärvdabalken eller hyresvärd enligt jordabalken). Efter ansökan kan länsstyrelsen bistå person med delgivning.

När delgivning ska ske utan samband med ett mål eller ärende ska den enskilde själv se till att delgivning sker. Den enskilde får själv använda vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning. En person som ska se till att delgivning sker får vända sig till en länsstyrelse för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning. Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Från den 1 april ska vid ansökan betalas en ansökningsavgift om 500 kr till bankgiro 102-2847. Om avgiften inte betalas ska ansökan avvisas.