Länsstyrelsens kungörelser vecka 20

MILJÖSKYDD

E.ON GAS SVERIGE AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en anläggning för produktion och uppgradering av biogas genom behandling av högst 100 000 ton per år av restprodukter från lantbruk, avfall från industrin, gödsel, marin biomassa, matavfall från hushåll och verksamheter samt odlade grödor på fastigheten Hävringe 7 i Malmö kommun. En miljökonsekvens­beskrivning har lämnats in tillsammans med ansökan.

Den som vill yttra sig med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 juni 2012.  

Genom beslut den 10 maj 2012 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län meddelat SANDVIK SRP AB tillstånd med villkor enligt miljöbalken till verksamhet för gjuteri på fastigheten Svedala 74:1 i Svedala kommun. Tillståndet avser tillverkning av tung maskinell utrustning och framställning av högst 12 000 ton gott stålgjutgods per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.  

Genom beslut den 10 maj 2012 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län meddelat AB BRÖDERNA HALL tillstånd med villkor enligt miljöbalken till täktverksamhet på fastigheten Stora Tockarp 1:6 i Hässleholms kommun. Tillståndet omfattar ett totalt uttag av 200 000 ton berg. Det årliga uttaget får uppgå till en sammanlagd kvantitet av 15 000 ton berg. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2032. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.  

Genom beslut den 10 maj 2012 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län meddelat MIP TECHNOLOGIES AB tillstånd med villkor enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av basplastpolymerer till en högsta årlig mängd om 10 ton på fastigheten Forskaren 1 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.  

Besluten kan överklagas genom besvär till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men ska lämnas in till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 juni 2012.  

Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö samt hos aktförvararen i respektive kommun.