Länsstyrelsens kungörelser vecka 12

MILJÖSKYDD

WÄGGARPS GÅRD AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om förlängd igångsättningstid till den 31 december 2013 för etapp 1 och 31 december 2015 för etapp 2 gällande utökad djurhållning i tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 13 december 2007 på fastigheten Väggarp 11:1 i Eslövs kommun.  

PONTUS PERSSON har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att på fastigheten Månslunda 12:1 i Tomelilla kommun bedriva djurproduktion med ca 550 mjölkkor och 961 platser för ungdjur motsvarande totalt 826 djurenheter. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Den som vill yttra sig med anledning av ansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 13 april 2012.  

Genom beslut den 15 mars 2012 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län fastställt slutliga villkor för det tillstånd som meddelats C4 ENERGI AB, Allöverket, den 24 november 2005 för verksamheten på fastigheten Skyttepaviljongen 3 i Kristianstads kommun.  

Genom beslut den 15 mars 2012 ger Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län AB SYDSTEN ändringstillstånd av täktverksamhet till uttag av totalt 2 000 000 ton morän utöver tidigare tillståndsgivna mängder. Det årliga uttaget får uppgå till högst 300 000 ton morän inom ramen för tidigare tillståndsgivet maximalt uttag av 800 000 ton material per år på fastigheten Hardeberga 20:6 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.  

Besluten kan överklagas genom besvär till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, men ska lämnas in till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 19 april 2012.  

Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Kungsgatan 13, Malmö samt hos aktförvararen i respektive kommun.