Vi söker nya begravningsombud i Lund

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

I lämplighetsbedömningen ingår också en jävsbedömning. Den som förordnas får till exempel inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.

Just nu söker Länsstyrelsen begravningsombud för Lunds kommun. Är du
intresserad av att förordnas som begravningsombud kan du senast till den 15 maj 2017 sända en intresseanmälan till Lunds kommun lunds.kommun@lund.se. Kommunen avgör sedan vem den vill föreslå som begravningsombud. Skicka en kopia av intresseanmälan för kännedom till skane@lansstyrelsen.se.

Mer information om begravningsombudens uppgifter, och ersättning.