Länsstyrelsen tar ställning mot planläggning på mark som hotas av översvämning och erosion

Länsstyrelsen upphäver Kristianstads kommuns beslut om detaljplan för två bostadshus vid Äspet i Åhus i Kristianstads kommun, med hänvisning till att området hotas av översvämning och erosion.

​Området består idag av tallskog och ligger mellan 100 och 200 meter från havet i Äspet i södra Åhus. Fastigheten ligger relativt lågt, mellan +2 och +3 meter över havsytan.

- En plan för två hus kan framstå som obetydlig, också med tanke på all annan hotad befintlig bebyggelse inom Äspet. Vi har i vårt ställningstagande valt att betrakta planen ur ett större perspektiv. Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga in framtida risker för översvämning och erosion, säger länsöverdirektör Ola Melin.

I beslutet konstaterar Länsstyrelsen att Äspet redan i dagens klimat är en av Skånes mest erosionsutsatta stränder. Länsstyrelsen visar med olika beräkningar att det finns stora framtida risker för det aktuella området.

- Med våra nya kunskaper om vilken effekt ett förändrat klimat har när det gäller erosion och höjda havsnivåer har beslutet inte varit svårt att fatta. Det saknas idag förslag på hur området ska kunna skyddas, och planområdet ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet enligt kommunens egen bedömning i översiktsplanen, säger Ola Melin.