Förtydligande - Generell dispens från grönmarksreglerna

Länsstyrelsen har fattat beslut om generell dispens för skånska lantbrukare som på grund av all nederbörd inte klarar att uppfylla reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark (grön mark).

Enligt statistik från SMHI har det under juni-augusti regnat 50% mer än normalt, under september dubbelt så mycket och under oktober 50% mer än normalt i Skåne.

Ansökan skickades in av LRF som framhåller att lantbrukarna, utöver miljöskäl, har starka ekonomiska incitament att höstså all mark där det är praktiskt möjligt, vilket förhindrar att en generell dispens kommer att missbrukas.

Länsstyrelsen delar uppfattningen om den besvärliga vädersituationen och de omfattande problem den medför. Länsstyrelsen medger därför generell dispens från grönmarksreglerna för lantbrukare som på grund av väderleken inte kunnat höstså sina arealer i planerad omfattning.

Förtydligande om generell dispens från grönmarksreglerna

De grödor som inräknas i höst och vinterbevuxen mark framgår av Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62, 29-34 §§. Enligt reglerna får tillväxten av vallar och fånggrödor som innehåller mer än en fjärdedel baljväxter avbrytas först under följande vårsäsong oavsett såtidpunkt.
Eftersom reglerna sträcker sig över ett årsskifte uttrycktes den generella dispens som gällande 2017/2018 för att täcka in det samlade regelpaketet. Dispensen, som enbart omfattar lantbrukare som på grund av väderleken inte kunnat höstså sina arealer i planerad omfattning, upphör att gälla våren 2018.