Stärkt strandskydd i Skåne efter översyn

Översynen av strandskyddet i Skåne leder sannolikt till att områden med utvidgat strandskydd – mellan 100 och 300 meter – ökar med en tredjedel, från 132 till 181 km2.
bild från klagshamn, Öresundsbron i bakgrunden i dimma

Lägst andel allemansrättslig mark

– Anledningen till ökningen är så enkel som att Skåne behöver ett utökat strandskydd. Andelen allemansrättslig mark är lägst i landet i Skåne och nästan 70 procent av Skånes totala strandlinje saknar strandskydd helt och hållet, säger Karin Emanuelsson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

Samsyn med kommunerna

Hon pekar på att samsynen med kommunerna är stor.  
– I nästan samtliga fall sker utvidgningen på kommunernas förslag, säger hon.  

Strandskyddet i Sverige är generellt 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om ett utvidgat strandskydd till 300 meter i vissa fall. 2009 gav regeringen landets länsstyrelser i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet.  

Minskning i många län

I de flesta län har detta inneburit att områdena med utvidgat strandskydd har minskat, men i Skåne blir det i stället en ökning. Ännu är inte beslut för samtliga skånska kommuner fattade, men prognosen pekar på att arealen utvidgat strandskydd ökar från 132 till 181 km2.  

Hotade arter hjälps av strandskydd

– Stränderna har stor betydelse för både människor, djur och växter. Hälften av landets hotade växt- och djurarter finns i Skåne, strandskyddet hjälper till att skydda arterna, säger Karin Emanuelsson.  

FAKTA: Syftet med strandskydd är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara bra livsvillkor för djur och växter, både på land och i vatten.  

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes sida om utvidgat strandskydd

  

diagram som visar att länsstyrelsen upphäver endast fem % av dispenser
Dispens från strandskyddet söks hos kommunen eller – om det gäller andra områdesskydd– hos Länsstyrelsen. Kommunala dispenser ska granskas av Länsstyrelsen. En genomgång av de fem senaste åren visar att de skånska kommunerna beviljat 573 strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen Skåne har upphävt besluten i fem procent av fallen, men har godkänt 95 procent (varav 18 procent efter begärda kompletteringar).