Bush Life-projekt ska rädda hasselmöss

Länsstyrelsen Skåne har fått pengar från EU till projektet Bush Life som ska stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd.
¬– Hasselmusen och den vedlevande insekten läderbaggen är två av de hotade arter som kommer att gynnas av åtgärderna, säger Måns Bruun på naturskyddsenheten.
Hässelmus

Ett av syftena med EU’s miljöfond Life är att stötta restaureringsåtgärder inom EU’s naturvårdsnätverk, Natura 2000. Projektet har en total budget på 3,2 miljoner Euro och EU står för hälften av finansieringen. Naturvårdsverket går in med 34 % av budgeten och Länsstyrelsen Skåne står för resten, cirka 515 000 euro. Projektet som löper på sex år kommer att starta under hösten 2014. Hasselmus. Foto: Per-Magnus ÅhgrenRestaureringsåtgärderna gäller främst röjningar i igenväxta områden. Men även plantering av träd och buskar kommer ingå i projektet. Att veteranisera träd, vilket går ut på att skada träd så att de åldras fortare eller dör, är ett sätt att öka mängden död ved. Denna metod kommer att kombineras med utsättandet av speciella mulmholkar för insekter. I projektet ingår 18 Natura 2000-områden i Skåne, från Hallands Väderö i nordvästra Skåne till Stenshuvud i sydost. Projektet gynnar specifikt ett flertal arter som är utpekade i EU’s art- och habitatdirektiv, som läderbagge, ekoxe, fladdermusen barbastell, hasselmus och törnskata. I projektet ingår även guidningar, broschyrer och seminarier för att öka kunskapen om skötsel av busk- och trädrika gräsmarker. I tabellen visas vilka områden i Skåne som ingår i projektet.

Till habitatdirektivet

Om Natura 2000

Om EU Life