23 000 skånska bostäder i riskzonen för havsnivåhöjning år 2100

23 000 bostäder och kyrkor ligger i riskzonen för att påverkas negativt om havsnivån stiger en meter fram till år 2100.  Det visar en ny analys från Länsstyrelsen Skåne.
Bild på vågor som slår in över vågbrytare.

Analysen av GIS-kartor över befintlig och planerad bebyggelse i Skåne visar att 23 000 byggnader – och 6600 ha mark i framtida detaljplaner – ligger i riskzonen att drabbas av skador om havsnivån stiger med en meter. 

Uppdrag från regeringen

Analysen har gjorts inför starten av arbetet med en regional handlingsplan för klimatanpassning, ett uppdrag från regeringen. I uppdraget ingår att göra en sammanställning av kommunernas arbete kring klimatanpassning. Denna sammanställning, med kartor för varje kommun, skickas nu ut på samråd för att ge kommunerna möjlighet att komplettera Länsstyrelsens bild av läget i länet.  

Arbete tillsammans med kommunerna

­–Vi vill arbeta vidare tillsammans med kommunerna och behöver få in deras kunskap. Hur har kommunerna arbetat med klimatanpassning? Har man gjort ställningstagande kring byggande i översvämningsbenägna områden? Var ser man att insatser kommer att krävas?  Det är några frågor vi gärna vill ha svar på! säger Therése Ehrnstén.  

Se Skånekarta över riskzonerna här

 

Så har analysen gjorts: Länsstyrelsen har gjort en översiktlig analys av GIS-kartor över befintlig och planerad bebyggelse på mark i Skåne som ligger högst tre meter över havsnivån. Vetenskapliga scenarier talar om en havsnivåhöjning på en meter i Skåne fram till år 2100. Men vattennivån kan stiga ytterligare vid väderförhållanden med höga vattenstånd, höjd grundvattennivå och kraftiga vågor. Därför ligger Länsstyrelsens rekommendation för en säker grundläggning på +3 meter över havsnivån.