Länsstyrelsen stödjer det brittiska humleprojektet

Länsstyrelsen i Skåne län träffade idag representanter för det brittiska vallhumleprojektet, vars mål är att återintroducera vallhumlor från Skåne i Storbritannien.

Dagens möte var ett samråd enligt miljöbalken 12:6, för att säkerställa att insamlingen inte skadar den skånska vallhumlepopulationen.

– Under mötet fick vi all relevant information och kan konstatera att vallhumlorna kommer att samlas in på ett flertal platser. Vi har begränsat insamlingen till högst fem humlor per område och förbjuder insamling i naturreservat. Detta betyder att det inte finns någon risk att den skånska vallhumlan försvinner på grund av detta, säger miljödirektör Annelie Johansson på Länsstyrelsen i Skåne län.   
De brittiska forskarna kommer under de närmaste veckorna att samla in högst 100 vallhumledrottningar på ett trettiotal platser i södra och västra Skåne. Humlorna ska sedan återintroduceras i Kent.  

– Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete och att få möjlighet att dela med oss av vår forskning. Vi hoppas även på att kunna återgälda denna tjänst i framtiden, säger Dr. Nikki Gammans, projektledare för vallhumleprojektet.  

Vallhumlan har gått kraftigt tillbaka i Europa och är idag bara livskraftig i Sverige. I Storbritannien dog den ut i slutet av 1980-talet. Arten trivs i slättlandskapet så länge detta inte blir alltför ensidigt, det vill säga det måste finnas kantzoner, åkerholmar och liknande med blommande växter.  

– Det är glädjande att se hur stort engagemanget är för den skånska vallhumlan, det visar på hur viktig den biologiska mångfalden är för skåningarna, säger Annelie Johansson.