Import av prydnadsfisk hot mot skånsk fisk

Koi-karp och annan importerad prydnadsfisk hittas allt oftare i skånska vatten. Importen utgör ett allvarligt hot för spridning av smittor och sjukdomar.
– Folk måste sluta köpa fisk till sina dammar från oseriösa säljare. Annars riskerar vi allvarliga ekologiska konsekvenser, säger Mats Lindén på Fiske- och vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Skåne län. 
bild på koikarp

Främmande arter som europeisk mal, sterlett och gräskarp är vanliga på annonssajter. Få säljare erbjuder ett hälsocertifikat eller visar upp ett importtillstånd, en skyldighet vid import av fisk utanför EU. Prydnadsfisken köps in till trädgårdsdammar och kan spridas därifrån om inte systemet är slutet, eller om fisk helt enkelt släpps i det fria.  

Koi-karp har på senare år setts i Björkaån och Helgeåns nedre delar, sterlett har rapporterats från Rössjöholmsån. Mal och marmorkarp har observerats på flera olika platser i Skåne.  

– Man tror kanske inte att det spelar så stor roll. Men importen av prydnadsfisk är ett av de största hoten mot våra naturliga fiskstammar. Det är inte bara de främmande fiskarna som sådana som är ett hot, ännu värre kan vara virus, smittor och sjukdomar som de bär på.  Det som hänt den svenska flodkräftan kan drabba också andra arter, berättar Mats Lindén.

– För att minska riskerna måste inte bara importörer och handlare med prydnadsfisk ta ett större ansvar för att gällande regler följs. Även köpare har ett ansvar att kontrollera att fisk som köps till den egna dammen är hälsokontrollerad och godkänd. Som köpare måste man också se till att varken fisken eller eventuella smittor den bär på kan spridas utanför dammen.  

FAKTA:  Det finns ett antal lagar som reglerar importen, dessa är de viktigaste:        

  •  Vid import av fiskar från land utanför EU krävs hälsocertifikat från den ansvariga myndigheten i avsändarlandet. En mall finns i EU-kommissionens förordning 1251/2008.
  • Vid import av fiskar som är mottagliga för koi herpesvirus (KHB) och vårviremi hos karp (SVC) från land utanför EU krävs importtillstånd från Jordbruksverket.
  • Vid import av fiskar från land inom EU behövs inga särskilda tillstånd, utom för karpfiskar och fiskar mottagliga för KHV och SVC där införseltillstånd krävs från Jordbruksverket. 
  • Vid handel med CITES-listade arter (d v s hotade arter – t ex störar) skall handlaren ha tillstånd från Länsstyrelsen.

En introduktion till CITES 

Mer detaljerat om CITES