76 åtgärder för miljön i Skåne

Minskade avfallsmängder, mer resor med kollektivtrafik och begränsat byggande på åkermark är exempel på åtgärder som krävs för att nå de skånska miljömålen. Sammanlagt 76 åtgärder ska vara genomförda senast år 2016.
Logotype för Skånska åtgärder för miljömålen

Landshövding Margareta Pålsson har beslutat om ett nytt åtgärdsprogram för att nå de skånska miljömålen. Programmet har arbetats fram tillsammans med flera skånska aktörer bland annat kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Av de sammanlagt 76 åtgärderna pekas 15 ut som strategiskt viktiga. Åtgärderna har delats upp på fem skånska utmaningar där Skåne behöver kraftsamla: Hållbara transporter, Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med mark- och vattenresurser, Skydd av natur- och kulturvärden och Hållbar konsumtion.

– Dessa åtgärder har vi bedömt som särskilt viktiga i Skåne, som är en expansiv region med begränsade markresurser, säger länsöverdirektör Göran Enander vid Länsstyrelsen Skåne.

Listor över de beslutade åtgärderna finns här.

Det nya skånska åtgärdsprogrammet för att nå miljömålen skickas nu till tryck och kommer att lanseras på en konferens på Malmö högskola den 26 oktober. Mer information om konferensen. 

Logotypen Skånska åtgärder för miljömålen finns att ladda ner här.