28 av Skånes 33 kommuner har brist på hyresrätter

Det är fortsatt stor bostadsbrist i Skåne, visar Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2012. Detta trots att bostadsmarknaden verka lätta en aning för småhus och bostadsrätter. Förklaringen är att det byggs alldeles för få hyresrätter, vilket drabbar unga vuxna, invandrare och stora familjer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Utbudet på bostadsmarknaden överensstämmer inte med efterfrågan och aktörerna på bostadsmarknaden bygger inte för alla grupper. Kommunerna måste utveckla sin boendeplanering för att få igång ett bostadsbyggande som möter behoven. Samtidigt som flera kommuner planerar för en stor befolkningsökning i sin översiktsplanering har många nyanlända till Skåne svårt att hitta bostäder, säger Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen i Skåne län.   

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur den utvecklas. Analysen för 2012 visar på vissa positiva tendenser. Förra året påbörjades 3918 bostäder i Skåne, en liten uppgång från 2010. Dessutom mattas den höga takten i befolkningsökningen vilket för med sig att gapet mellan tillgång och efterfrågan krymper något. Tendensen är att bostadsmarknaden stabiliseras för småhus och förbättras vad gäller bostadsrätter. Men 28 av Skånes 33 kommuner har fortfarande brist på hyresrätter.  

 – Bostadsbyggandet för hyresrätter fungerar inte i Skåne och därmed fungerar inte bostadsmarknaden för alla grupper. Få skånska kommuner använder sina kommunala bostadsbolag och ägardirektiv för att stimulera bostadsbyggandet. Ett aktivt agerande, där kommunerna använder sitt planmonopol för att skapa fler bostäder, rymmer en stor potential att komma närmare en långsiktig lösning, säger Elisabet Weber, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Skåne län.  

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med bostadsfrågorna och kommer under hösten 2012 att inleda en fördjupad dialog med kommunerna kring läget på bostadsmarknaden i respektive kommun.

Bostadsmarknadsanalysen kan läsas här