Bekämpningsmedel i alla provtagna vattendrag

Samtliga vattendrag som Länsstyrelsen i Skåne län provtagit för bekämpningsmedel är förorenade av kemikalier. I drygt en tredjedel av proverna är halterna så höga att riktvärdet överskrids.
– Det är allvarligt att halterna är så höga i så många prov, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Under maj till september i år tog Länsstyrelsen prover för analys av bekämpningsmedel i tio vattendrag i Skåne. Varje vattendrag undersöktes vid fem tillfällen. I nästan samtliga prov (i 94 procent av fallen) förekom bekämpningsmedel.

I medeltal fanns sju ämnen per prov. Som mest hittades 18 ämnen vid ett provtagnings-tillfälle, då i Råån. I drygt vart tredje prov överskreds riktvärdet, vilket innebär att växt- och djurlivet i vattendraget kan skadas. Av de provtagna vattendragen var Råån, Görslövsån, Välabäcken och Tuvebäcken värst drabbade.

– Vi hittade ofta många ämnen i varje prov, från flera olika sorters bekämpningsmedel. Men de ämnen vi analyserat är bara en bråkdel av dem som används eftersom vi inte har kunnat testa för alla kemikalier, säger Pardis Pirzadeh.

Bekämpningsmedlen sprids med vatten och vind till vattendragen. Där finns de kvar olika lång tid beroende på vilken nedbrytningstid ämnena har.

De vattendrag som provtagits är Önnerupsån, Löddeå, Välabäcken, Råån, Görslövsån, Vinnö å, Vramsån, Tommarpsån, Tuvebäcken och Gessiebäcken som rinner genom områden med mycket jordbruksmark.

Läs mer om studien och om resultaten

Kontaktpersoner: Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne län, telefon: 040-25 23 91 och Hillevi Hägnesten, vattenhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne län, telefon: 040-25 26 20, 076-77 63 948.