Stiftelser

Mynt staplade i högar.

Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i Skåne, Blekinge och Kronoberg och vi ansvarar för att registrera dem.  

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla.  Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en stiftelse, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket. Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns på Bolagsverkets webbplats.

E-tjänster

Registrerade stiftelser kan via e-tjänsterna utföra nedanstående tjänster:

- Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
- Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
- Anmäla avgående resp. ny registertecknare för stiftelsen 
- Komplettera ärenden
- Anmäla avregistrering av en stiftelse

Gå till e-tjänsterna för stiftelser.

Registertecknare behövs för vissa e-tjänster

För vissa av Länsstyrelsernas e-tjänster måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av Länsstyrelsernas e-tjänster. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare.

Anmälan om utsedd registertecknare görs med blanketten här.

Årsredovisning för stiftelser

Skicka in årsredovisning - e-tjänst

> Skicka in årsredovisningar - e-tjänst

 

Endast följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen

  • Pensions- eller personalstiftelser
  • Näringsdrivande stiftelser
  • Insamlingsstiftelser
  • Stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde överstigande 1,5 miljoner kronor.

Årsredovisningar som felaktigt skickas in till länsstyrelsen skapar ett onödigt och tidkrävande arbete. Länsstyrelsen kommer från och med 2016 att skicka tillbaka årsredovisningar som inte skulle ha skickats in.

En komplett årsredovisning ska innehålla följande delar ·         Förvaltningsberättelse, med information om ändamålsuppfyllelse

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Styrelsens eller förvaltarens underskrifter
  • Undertecknad revisionsberättelse från behörig revisor

Större förvaltare som skickar in flera årsredovisningar samtidigt ska försäkra sig om att varje separat årsredovisning innehåller alla ovanstående delar. Att endast bilägga ett exemplar av revisionsberättelse och underskriftsida till flera årsredovisningar skapar merarbete för tillsynsmyndigheten. De stiftelser som ska skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen ska göra detta senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Registrering av stiftelse

I princip alla stiftelser ska registreras i stiftelseregistret - även stiftelser med tillgångar vars värde understiger 10 gånger prisbasbeloppet. I samband med registreringen tilldelas stiftelsen ett organisationsnummer. Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer (så kallade familjestiftelser) är fortfarande undantagna från kravet på registrering.

Registreringsplikt för samtliga stiftelser!

>> Läs mer om registreringsplikten i vår broschyr


Registrering av stiftelse - e-tjänst

> Registrering av stiftelse - e-tjänst

 

 

Registreringsbevis

När du vill beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser.

Beställa registreringsbevis - e-tjänst 

> Beställa registreringsbevis - e-tjänst

 

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Länsstyrelserna har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Sök efter stiftelser i Stiftelsedatabasen.

 

 

 Är vi tydliga? Finns det ord eller meningar på sidan som är krångliga? Låt oss veta så att vi kan bli bättre! Klicka på rapportera fel på sidan nedan.

 

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar stiftelseärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.